Untitled Document

หัวข้อบัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ

รายละเอียด บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์