บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร (รอบ2)


บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา

  1. การบริหารการศึกษา
  2. หลักสูตรและการสอน
  3. เภสัชกรรมไทย
  4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  5. ทัศนศิลป์

รับสมัครตั้งแต่ 1 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2561