กิจกรรม
การส่งเสริมและพัฒนาครู : หลักสูตร ป วิชาชีพครู

10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และเทคนิคการจัดการเรียรการสอน สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี มบส. จัดขึ้นโดยกรรมการหลักสูตร ภายใต้การกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ มบส. อธิการบดีได้ย้ำให้เห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้านการสอนของหลักสูตรที่มุ่งให้ความสำคัญในการสร้างครูมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต้องพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ครูที่สมบูรณ์พร้อมทั้งศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กำพล วันทา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สป ศธ เป็นผู้บรรยายด้านกฎหมายสำหรับครู และทีมงานสำนักคอมพิวเตอร์ฯ และคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมจัดกิจกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอนยุคใหม่ และการจัดกิจกรรม Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้จริงในชั้นเรียนต่อไป

อ่านต่อ 

การอบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 13-14-27 พ.ค. 2560 ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านต่อ 

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ 

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2559

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี2559

อ่านต่อ 

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ