Untitled Document

หัวข้อลงพื้นที่ สพป.จังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำโดยประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก และคณะ ลงพื้นที่ สพป.จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2563 คะ