Untitled Document

หัวข้อจัดสอบดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

รายละเอียด วันที่ 10 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ให้กับ นางสาวอังคณา จรรยาอดิศัย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5