ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ENVIRONMENT MANAGEMENT OF CHANPRADITTHARAMWITTAYAKOM SCHOOOL THE CECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ชื่อผู้แต่ง พีระเดศ นามวงษ์ * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม***
หลักสูตร ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการศึกษา
ปี 2562
รายละเอียด การวิจัย เรื่อง การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้านอาคารสถานที่ 2)ด้านการเรียนการสอน 3)ด้านการให้บริการผู้เรียน 4)ด้านการจัดการศึกษา 5)ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน และ 6)ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกรจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
Research on environment management of Chan Pradittharamwittayakom School Office of Secondary Educational Service Areas, Area 1 of 6 areas consisting of 1) the building 2) Teaching 3) Student service 4) Educational management 5) In organizing student activities, and 6) in the social group of friends, the objectives were to study the environment management of Chan Pradittharamwittayakom School. Office of Secondary Educational Service Area 1 Population used in the research were teachers at Chan Pradittharamwittayakhom School. The Office of Secondary Educational Service Area 1, in the academic year 2019, amount 90 persons. The instrument used for data collection for the research was a questionnaire with estimation scale. Analyze the data by using percentage, mean and standard deviation. The results of the research found that the intellectual property management of schools in Educational Service Area 1 was at a high level when considered as details of teaching and learning
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 240.73 KB
วันที่บันทึก 2020-08-21 10:41:47

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก