รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
1 ความพึงพอใจสิทธิประโยชน์และสวัสดิการกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี ; Satisfaction towards Benefits, Welfare and Quality of Life of Personnel in the Suphan Buri Provincial Police Division
ปัณพน รักราชการ ;
2564 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
2 ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ; The Efficiency of Tax Administration of Cha-am Municipality, Cha-am District, Petchaburi Province
มนัสริน จันเกิด ;
2564 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
3 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; The Leadership of Administrators of Hua Hin Municipality, Prachuap Khiri Khan Province
บวร แดงโชติ ;
2564 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
4 ความพึงพอในสิทธิประโยชน์และสวัสดิการกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานีตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี ; The Satisfaction towards Benefits, Welfare and Quality of Life of Provincial Police Stations’ Officers in Suphan Buri Province
ไชยา ประเสริฐ ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
5 ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; Effectiveness of Good Governance Management in Wangpong Sub-District Administrative Organization, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province
พงศกร ไวยรัตน์ ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; Factors Correlated with Efficiency of Tax Collection of Wangpong Sub-District Administrative Organization, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province
ปริวัตร์ บุญญาเกิด ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
7 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิบาทธรรมกับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; Relations between Iddhipada Dhamma and Leadership of Army Non-Commissioned Officer Students, Infantry School,Infantry Center, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province
พระครูสถิต รัตนธรรม ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
8 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; Participatory Waste Management of Paknampran Sub-District Administrative Organization, Pranburi District,Prachuapkhirikhan Province
กมลรัตน์ พูลสวัสดิ์ ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
9 ความพึงพอในสิทธิประโยชน์และสวัสดิการกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานีตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี ; The Satisfaction towards Benefits, Welfare and Quality of Life of Provincial Police Stations’ Officers in Suphan Buri Province
ไชยา ประเสริฐ ;
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ; Public Participation in Administration of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province
วาสิณี บุญจง ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
11 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ; Public Participation in Waste Management in Yan Yao Sub-District Administrative Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province
ธีรพล แก้วกำเนิด ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
12 ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ; The Correlation between Leadership of Administrators and Satisfaction towards Administration of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province
อรรถพล สุวรรณประทีป ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
13 สภาพและความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) สังกัดกรุงเทพมหานคร ; The States and Expectation of Academic Administration in Petchkasem (Jaturongsongkhram anusorn) School under Bangkok Metropolitan
มงคล โฮมไชยะวงศ์ * รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
14 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร ; TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AT WATPHROMSUWANSAMAKKHI SCHOOL UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
สืบพงค์ แก้วพริ้ง * รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
15 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ; Innovative leadership of Administrators of Bangkhuntiensuksa School Bangkhuntien District Bangkok Metropolitan
นฤมนต์ ไชยเพ็ชร1 และพัชรา เดชโฮม2 ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
16 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ; The Study of the Managerial Skills of Watkeatumdeesriwararam School Administrators of Samutsakhon Primary Educational Service Area
ศราลี เพิ่มรุ่งเรือง* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม** รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
17 ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ; MANAGEMENT SKILLS IN THE 21ST CENTURY OF ADMINISTRATORS OF KLONGNONG YAI SCHOOL (THONGKAM PARNKHAM-ANUSORN), BANGKHAE DISTRICT OFFICE OF BANGKOK
ธันยาภรณ์ ไกรนรา * รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
18 คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 1 ; THE WORK LIFE QUALITY OF WAT NUANNORADIT SCHOOL OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
พรสุดา ไชยเทพา * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา** รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
19 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ; MORALE AND WORKING SPIRIT OF TEACHER OF WAT YAI SCHOOL,SAMUT PRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
สรัลพร บัวระภา * รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
20 การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ; ENVIRONMENT MANAGEMENT OF CHANPRADITTHARAMWITTAYAKOM SCHOOOL THE CECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
พีระเดศ นามวงษ์ * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click

หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 136 ฉบับ