รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
1 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากสารสกัดชะคราม ; DEVELOPMENT OF HAIR TONIC FROM SUAEDA MARITIMA EXTRACT
มงคล พิชญเดชา ; Mongkol Pitchayadecha
2567 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชงและกัญชา Click
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ; Quality of Life Improvement through the Four Principles of Sangahavatthu among High School Students of Taweethapisek School, Wat Arun Subdistrict, Bangkok Yai District, Bangkok
กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ , สุรศักดิ์ โตประสี , พระมหาวรากร วะระ ; Kanyanat Seangyai Surasak Toprasee, Surasak Toprasee, Phramaha Warakorn Wara
2566 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ; Administration Based on Good Governance of Hat Tha Sao Subdistrict Municipality, Mueang District, Chai Nat Province
สุรศักดิ์ โตประสี , กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ , และพรพิมล ตัณฑสวัสดิ์ ; Surasak Toprasee, Kanyanat Seangyai and Pornpimon Tantasawat
2566 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ; Factors Related to the Performance Effectiveness of Academic Personnel of Mahamakut Buddhist University, Phutthamonton District in Nakhon Pathom Province
สุรศักดิ์ โตประสี , กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ , พระสัมฤทธิ์ สาภะ ; Surasak Toprasee, Kanyanat Seangyai, Phra Samrit Sapha
2566 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควันในเขตเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ; Public participation in preventing and solving forest fire problems and Smog in Mae Yuam Subdistrict Municipality Mae Sariang District Mae Hong Son Province
นายดนัย อุนจะนำ ;
2566 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
6 ผลของโพรไบโอติกส์แบบหุ้มเซลล์ร่วมกับแคนนาบิไดออล ต่อการผลิตเครื่องดื่มหมักจากจมูกข้าวสาลี ; Effect of Encapsulated Probiotic with Cannabidiol on the Production of Fermented beverage from Wheat Bran
อุไรวรรณ แก้วถาวรณ์ ;
2566 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชงและกัญชา Click
7 การพัฒนาเยลลี่ซินไบโอติกส์ผสม Bacillus amyloliquefaciens Development of synbiotic jelly containing Bacillus amyloliquefaciens ;
ศิริลักษณ์ ภาโนมัย ;
2566 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชงและกัญชา Click
8 กิจกรรมการต้านเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมต้านไบโอฟิล์ม ของสารสกัดจากกากกัญชา ; Antimicrobial and Anti-biofilm Activity of Cannabis sativa Residue
เอื้อการย์ หินทอง ;
2566 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชงและกัญชา Click
9 คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ; Public Service Quality of Salee Sub-District Administrative Organization in Bangplama District Suphanburi Province
วัชรี ทองห่อ ;
2565 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
10 ประสิทธิผลในการบริหารการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของสำนักเรียน วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ; The Efficiency in Educational Management of Buddhist Scripture Molilokkayaram Temple School Bangkokyai Bangkok
พระมหาธฤติ เปี่ยมประเสริฐ ;
2565 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติในการกำกับดูแลพระสงฆ์ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและมติมหาเถรสมาคมของศูนย์พระวินยาธิการประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ; Title The Factors Affecting the Implementation of Monks Supervision Policy in Compliance with the Vinaya Rules and Sangha Supreme Council of the Phravinayadhikara Center in Burirum Province
พระมหากรพิสิทธิ์ ชูเกาะ ;
2565 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
12 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ; PARTICIPATION OF THE PEOPLE IN THE PREPARATION OF LOCAL DEVELOPMENT PLANS OF DONMASANG SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, MUEANG SUPHANBURI DISTEICT IN SUPHANBURI PROVINCE
ประภัสสร เจริญผล ;
2565 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
13 ภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีที่ประชาชนต้องการ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ; The Desirable Mayor’s Leadership : A Case Study of Bo Luang Subdistrict Municipality, Hot District, Chiang Mai Province
วัชระ นาดี ;
2565 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
14 ความพึงพอใจสิทธิประโยชน์และสวัสดิการกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี ; Satisfaction towards Benefits, Welfare and Quality of Life of Personnel in the Suphan Buri Provincial Police Division
ปัณพน รักราชการ ;
2564 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
15 ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ; The Efficiency of Tax Administration of Cha-am Municipality, Cha-am District, Petchaburi Province
มนัสริน จันเกิด ;
2564 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
16 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; The Leadership of Administrators of Hua Hin Municipality, Prachuap Khiri Khan Province
บวร แดงโชติ ;
2564 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
17 ความพึงพอในสิทธิประโยชน์และสวัสดิการกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานีตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี ; The Satisfaction towards Benefits, Welfare and Quality of Life of Provincial Police Stations’ Officers in Suphan Buri Province
ไชยา ประเสริฐ ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
18 ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; Effectiveness of Good Governance Management in Wangpong Sub-District Administrative Organization, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province
พงศกร ไวยรัตน์ ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
19 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; Factors Correlated with Efficiency of Tax Collection of Wangpong Sub-District Administrative Organization, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province
ปริวัตร์ บุญญาเกิด ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
20 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิบาทธรรมกับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; Relations between Iddhipada Dhamma and Leadership of Army Non-Commissioned Officer Students, Infantry School,Infantry Center, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province
พระครูสถิต รัตนธรรม ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click

หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 149 ฉบับ