ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
MORALE AND WORKING SPIRIT OF TEACHER OF WAT YAI SCHOOL,SAMUT PRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ชื่อผู้แต่ง สรัลพร บัวระภา * รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา***
หลักสูตร ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการศึกษา
ปี 2562
รายละเอียด วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน วัดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 2)ด้านความมั่นคงและโอกาส 3)ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4)ด้านรายได้และสวัสดิการ 5)ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 6)ด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงและโอกาส ส่วนด้านสภาพการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
The purpose of this research was to morale and working spirit of teacher in Wat yai School. Samut prakan primary educational service area office 1 Used in the research were the teachers of Watyai School in the academic year of 2019 in 6 areas as follows: 1) Relations with supervisors 2) Security and opportunity 3) Relationships with colleagues 4) Income and welfare 5) Operating conditions 6) Worker health used in the research, consisting of 30 teachers of Wat yai School in the academic year 2019, the research instruments were a 5 level rating scale questionnaire and a checklist form. The statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation. The results of the study showed that morale and working spirit of teacher in Wat yai School. Samut prakan primary educational service area office 1, it is at a high level when considering in each aspect, it is found that Relations with supervisors in the highest level, followed by the screening of Security and opportunity and Operating conditions with lowest average
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 246.43 KB
วันที่บันทึก 2020-08-21 10:44:52

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก