ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 1
THE WORK LIFE QUALITY OF WAT NUANNORADIT SCHOOL OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ชื่อผู้แต่ง พรสุดา ไชยเทพา * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา** รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์***
หลักสูตร ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการศึกษา
ปี 2562
รายละเอียด วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 8 ด้าน ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ด้านพัฒนาศักยภาพ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านความเป็นธรรม ด้านภาวะอิสระ จากงาน และด้านความภูมิใจในองค์กร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความภูมิใจในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อม การทำงานที่ปลอดภัย ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านความเป็นธรรม ด้านพัฒนาศักยภาพ ส่วนด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
The purpose of this research was to study The Work Life Quality of Wat Nuannoradit School of the Secondary Education Service Area Office 1 in 8 aspects: Income and benefits, the safe healthy environment, capacity development, Oopportunities for self-development, Social relations, Fairness,Regarding job freedom, Pride in the organization. The sample included 130 teachers. Data were collected using 5 point rating scale questionnaire and were statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, and standard deviation. The findings revealed that the purpose of this research was to study The Work Life Quality of Wat Nuannoradit School of the Secondary Education Service Area Office 1 was at high level. Considering each aspect, Pride in the organization from the high to the low level were as follows: the safe healthy environment, Oopportunities for self-development,Social relations,job freedom, Fairness, Income and benefits. the lowest was learning resources.
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 405.74 KB
วันที่บันทึก 2020-08-21 10:46:10

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก