ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
MANAGEMENT SKILLS IN THE 21ST CENTURY OF ADMINISTRATORS OF KLONGNONG YAI SCHOOL (THONGKAM PARNKHAM-ANUSORN), BANGKHAE DISTRICT OFFICE OF BANGKOK
ชื่อผู้แต่ง ธันยาภรณ์ ไกรนรา * รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา***
หลักสูตร ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการศึกษา
ปี 2562
รายละเอียด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้านเทคนิค 2) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด4) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 5) ทักษะด้านความรู้ความคิด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอดและทักษะด้านความรู้ความคิด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ทักษะด้านศึกษาและการสอน ส่วนทักษะด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
The research aimed to study Management skills in the 21st century of administrators of Klongnongyai School (Thongkam Parnkham - anusorn), Bangkae district office of Bangkok in 5 areas, namely 1)technical skills 2)human relation skills 3)conceptual skills 4)education and teaching skills 5)knowledge and thinking skills. The populations used for this research who were teachers of Klongnongyai School (Thongkam Parnkham - anusorn) 67 persons in academic year 2019. The research instruments were a rating scale questionnaire and checklist. The statistics used for data analysis that were frequency percentage mean and standard deviation. The findings reveal that Management skills in the 21st century of administrators of Klongnongyai School (Thongkam Parnkham - anusorn), Bangkae district office of Bangkok , the overall were at high level when to consider in each area. The conceptual skills and knowledge and thinking skills were the highest mean. Secondly, education and teaching skills and the technical skills were the lowest mean.
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 235.28 KB
วันที่บันทึก 2020-08-21 10:47:33

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก