ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
Innovative leadership of Administrators of Bangkhuntiensuksa School Bangkhuntien District Bangkok Metropolitan
ชื่อผู้แต่ง นฤมนต์ ไชยเพ็ชร1 และพัชรา เดชโฮม2
หลักสูตร ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการศึกษา
ปี 2562
รายละเอียด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 2)ด้านการคิดสร้างสรรค์ 3)การทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 4)การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5)ด้านการบริหารความเสี่ยง และ 6)ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงและด้านการคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารความเสี่ยง ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
The objective of this research to study level of the innovative leadership of school administrators in Bangkhuntiensuksa District Bangkok Metropolitan in 6 aspects: 1) change in vision 2) creative 3) teamwork and participation 4) information and communication technology 5) risk management and 6) climate of innovation. The population for this study was the 103 teachers of Bangkhuntiensuksa School. The research instruments were interview forms and 5-point rating scale questionnaires. The statistics use to analyze data were frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of the study showed that the innovative leadership of school administrators in Bangkhuntiensuksa District Bangkok Metropolitan were at high level. Considering each aspect, the change in vision and creative was the highest, followed by the top rank to the risk management; and the lowest level was the information and communication technology.
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (docx) ขนาด 43.27 KB
วันที่บันทึก 2020-08-21 10:49:56

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก