ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย สภาพและความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) สังกัดกรุงเทพมหานคร
The States and Expectation of Academic Administration in Petchkasem (Jaturongsongkhram anusorn) School under Bangkok Metropolitan
ชื่อผู้แต่ง มงคล โฮมไชยะวงศ์ * รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา***
หลักสูตร ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการศึกษา
ปี 2562
รายละเอียด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความคาดหวังต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) สังกัดกรุงเทพมหานคร 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
The purpose of this research was to study the States and Expectation of Academic Administration in Petchkasem (Jaturongsongkhram anusorn) School under Bangkok Metropolitan in 8 aspects: 1)curriculum development 2)learning process development 3)the measurement and evaluate and the comparison transfer 4)the research for develop education quality 5)mass media innovation development and way education technology 6)quality assurance development 7)development resources and 8)education supervision. The population of this study consisted of 31 teachers in Petchkasem School. Five-rating scale questionnaire was used as the research instrument. Data were analyzed by using frequency percentage, mean and standard deviation.
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 492.28 KB
วันที่บันทึก 2020-08-21 10:52:19

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก