ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
The Correlation between Leadership of Administrators and Satisfaction towards Administration of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล สุวรรณประทีป
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
ปี 2562
รายละเอียด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 3. ศึกษาเปรียบเทียบความความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4. ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำกัดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า 1.) ภาวะผู้นำของผู้บริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 2.) ความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 3.) บุคลากรที่มี สถานภาพต่างกันความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 4.) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม ด้านการสร้างวิสัยทัศน์และด้านการคำนึงถึงความเป็นเอกัตตบุคคล มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ/ความพึงพอใจ
This research aimed to 1) study the satisfaction towards administration of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province, 2) study the leadership of administrators of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province, 3) compare the satisfaction towards administration of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province with individual factors and 4) to study the correlation between leadership of administrators and satisfaction towards administration of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province. The sample size was limited to 113 people. Research instrument was a rating scale questionnaire. Statistical tools were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-distribution, variance test and multiple regression analysis. The research findings were as follows: 1. The overall of leadership of administrators of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province was at rather high level. 2. The satisfaction towards administration of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province was at rather high level. 3. Different status of officers was correlated with the satisfaction towards administration of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province with statistically significant level at 0.05. 4. The leadership of administrators including giving a proper reward, initiating vision and recognizing individual differences was correlated with the satisfaction towards administration of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province. Keywords : Leadership, Satisfaction
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 132.63 KB
วันที่บันทึก 2021-08-22 09:45:09

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก