ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
Public Participation in Waste Management in Yan Yao Sub-District Administrative Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province
ชื่อผู้แต่ง ธีรพล แก้วกำเนิด
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
ปี 2562
รายละเอียด การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในชุมชนย่านยาว จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในชุมชนชุมชนย่านยาว จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในชุมชนย่านยาว จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรคือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 392 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 198 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ของการกระจายและการถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า 1.ปัจจัยการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในชุมชนย่านยาว จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในชุมชนย่านยาว จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2.ประชาชนที่มี อายุ สถานภาพ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในชุมชนย่านยาว จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3.ตัวแปรด้านแรงจูงใจ โอกาสที่เอื้ออำนวย ทัศนคติ ผลประโยชน์ของตนเอง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในชุมชนย่านยาว จังหวัดสุพรรณบุรี คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน
This research aimed to 1) study the level of management factors and public participation in waste management of people in Yan Yao Community, Suphan Buri Province, 2) compare the public participation in waste management of people in Yan Yao Community, Suphan Buri Province by individual factors and 3) study correlation of factors of the public participation in waste management in Yan Yao Community, Suphan Buri Province. The research population included 392 people with the age of 18 and over living in the responsible area of Yan Yao Sub-District Administrative Organization, Sam Chuk District of Suphan Buri Province and a group of 198 people was selected as a sample. Research instrument was a rating scale questionnaire. Statistical tools used this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, coefficient variation and multiple regression analysis. The research findings were as follows: 1.The overall of public participation in waste management of people in Yan Yao Sub-District Administrative Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province was suitable at intermediate level; and the level of public participation in waste management of people in Yan Yao Sub-District Administrative Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province was intermediate. 2.People from different age, marital status and occupation were correlated with the public participation in waste management of people in Yan Yao Sub-District Administrative Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province with statistically significant level of 0.05 was consistent with research hypothesis. 3.Factors including motivation, occasion, attitude and personal benefits were positively correlated with the public participation in waste management of people in Yan Yao Sub-District Administrative Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province. Keywords: Public Participation
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 116.77 KB
วันที่บันทึก 2021-08-22 09:45:58

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก