ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
Public Participation in Administration of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province
ชื่อผู้แต่ง วาสิณี บุญจง
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
ปี 2562
รายละเอียด การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 2) ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 395 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจาย การทดสอบที การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า 1.ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2.ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 3.ปัจจัยด้านการตกลงใจที่จะเปลี่ยนแปลง และด้านความสนใจและกังวลใจร่วมกันมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม
This research aimed to 1) study factors influencing the participation and public participation of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province, 2) compare the public participation of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province by individual factors and 3) study correlation of factors influencing the participation and public participation of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province. The research population included people living in the responsible area of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province and a group of 395 people was selected as a sample. Research instrument was a rating scale questionnaire. Statistical tools used this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, coefficient variation, t-distribution, variance test and multiple regression analysis. The research findings were as follows: 1. The overall level of factors influencing public participation of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province was at intermediate level and the overall public participation of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province was also at intermediate level. 2.People with different salary participated in administration of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province at statistically different level of 0.05. 3.Factors including determination to change and shared interests and worries were correlated with the public participation in Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province. Keyword : Participation
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 103.06 KB
วันที่บันทึก 2021-08-22 09:46:46

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก