ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย ประสิทธิผลในการบริหารการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของสำนักเรียน วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
The Efficiency in Educational Management of Buddhist Scripture Molilokkayaram Temple School Bangkokyai Bangkok
ชื่อผู้แต่ง พระมหาธฤติ เปี่ยมประเสริฐ
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
ปี 2565
รายละเอียด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการบริหารและระดับประสิทธิผลในการบริหารการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการประเมินผล ต่อประสิทธิผลในการบริหารการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุสามเณรในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 221 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับปัจจัยการบริหาร โดยภาพรวม มีความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนำ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และระดับประสิทธิผลในการบริหารการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีประสิทธิผลในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรรยากาศองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจ และด้านการติดต่อสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2. ปัจจัยด้านการวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการประเมินผล มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการบริหารการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คำสำคัญ : ประสิทธิผล การบริหาร พระปริยัติธรรม
The objectives of this quantitative research were 1) to study the level of factors of educational management and efficiency in educational management of Buddhist scripture Molilokkayaram Temple School Bangkokyai Bangkok and 2) to study the relationship between factors i.e., planning, organizational managing, leading, and assessing, and efficiency in educational management of Buddhist scripture Molilokkayaram Temple School Bangkokyai Bangkok. The samples included 221 monks. Data were collected using 5-point rating scale questionnaire and were statistically analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression. The results revealed the following. 1. The factors of educational management were generally found at the high level. After item analysis, the item with the highest mean was leading followed by planning. The item with the lowest mean was assessing. The efficiency in educational management of Buddhist scripture Molilokkayaram Temple School Bangkokyai Bangkok was generally found at the high level. After item analysis, the item with the highest mean was organizational environment followed by satisfaction. The item with the lowest mean was communication. 2. Planning, organizational managing, leading, and assessing were related to the efficiency in educational management of Buddhist scripture Molilokkayaram Temple School Bangkokyai Bangkok at significance level 0.05, which was consistent with the research hypothesis. Keywords : Efficiency Management Buddhist Scripture
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 130.66 KB
วันที่บันทึก 2023-04-07 08:27:49

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก