ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
Public Service Quality of Salee Sub-District Administrative Organization in Bangplama District Suphanburi Province
ชื่อผู้แต่ง วัชรี ทองห่อ
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
ปี 2565
รายละเอียด การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ศึกษาเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามปลายปิด ด้วยมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและความแปรปรวนทางเดียว การถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมเหมาะสมในระดับปานกลาง และคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม มีคุณภาพในระดับค่อนข้างดี 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการด้านการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คำสำคัญ : คุณภาพการให้บริการ, บริการประชาชน, องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี
The objectives of this quantitative survey research were 1) to study the factors of public service quality and the level of public service quality of Salee Sub-District Administrative Organization in Bangplama District Suphanburi Province 2) to compare public attitude towards service quality of Salee Sub-District Administrative Organization on basis of personal factors and 3) to examine the relationship between factors and public service quality of Salee Sub-District Administrative Organization in Bangplama District Suphanburi Province. The samples included 379 service users at Salee Sub-District Administrative Organization in Bangplama District Suphanburi Province. Data were collected using 5-point rating scale questionnaire and were statistically analyzed by frequency, percentage, MEAN, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and multiple regression. The findings revealed the following. 1.The factors of public service quality of Salee Sub-District Administrative Organization in Bangplama District Suphanburi Province were generally appropriate at the high level and the public service quality of Salee Sub-District Administrative Organization was rated at quite Good level. 2. Service users with different personal factors did not have different attitude towards public service quality of Salee Sub-District Administrative Organization at significance level 0.05. 3. Factors i.e., providing service users with confidence, trustworthiness, sympathy for the service users, corporeal service, responsiveness were related to public service quality of Salee Sub-District Administrative Organization in Bangplama District Suphanburi Province at significance level 0.05. Keywords: Service Quality, Public Service, Salee Sub-District Administrative Organization
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 251.56 KB
วันที่บันทึก 2023-04-07 08:29:34

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก