ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย ผลของโพรไบโอติกส์แบบหุ้มเซลล์ร่วมกับแคนนาบิไดออล ต่อการผลิตเครื่องดื่มหมักจากจมูกข้าวสาลี
Effect of Encapsulated Probiotic with Cannabidiol on the Production of Fermented beverage from Wheat Bran
ชื่อผู้แต่ง อุไรวรรณ แก้วถาวรณ์
หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชงและกัญชา
ปี 2566
รายละเอียด เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์จัดเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาหัวเชื้อโพรไบโอติกส์แบบหุ้มเซลล์ของสายพันธุ์ Lactiplantibacillus plantarum BL23b ร่วมกับสารแคนนาบิไดออล (CBD) ในการผลิตเครื่องดื่มหมักจากจมูกข้าวสาลี โดยหัวเชื้อโพรไบโอติกส์แบบหุ้มเซลล์ในการทดลองนี้มี 3 สูตร คือสูตรที่ไม่มีสาร CBD (PCBD 0) สูตรที่มีสาร CBD ร้อยละ 0.01 (PCBD 0.01) และสูตรที่มีสาร CBD ร้อยละ 0.02 (PCBD 0.02) เมื่อหมักเครื่องดื่มจากจมูกข้าวสาลีด้วยหัวเชื้อ PCBD 0.01 พบมีการเจริญของโพรไบโอติกส์สูงสุดอยู่ที่ 4.35 x 106 CFU/ml เมื่อเก็บรักษาเครื่องดื่มที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน มีร้อยละการรอดชีวิตของเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกส์อยู่ที่ร้อยละ 100 และมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระอยู่ที่ร้อยละ 89.37 ทั้งนี้ยังพบว่าเครื่องดื่มหมักจมูกข้าวสาลีที่หมักด้วย PCBD 0.01 และ PCBD 0.02 มีกิจกรรมต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Salmonella enterica serovar Typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ในด้านคุณค่าทางโภชนาการเครื่องดื่มหมักโพรไบโอติกส์นี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งของโพรไบโอติกส์แต่ยังให้พลังงานต่ำ ซึ่งเครื่องดื่มหมักจากจมูกข้าวสาลีจากการศึกษานี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คำสำคัญ: โพรไบโอติกส์, สารแคนนาบิไดออล, จมูกข้าวสาลี
Beverages containing probiotic microorganisms are classified as functional beverages. The aim of this study was to develop encapsulated probiotic starter culture of Lactiplantibacillus plantarum BL23b containing cannabidiol (CBD) for applying in fermented wheat germ beverage. The encapsulated probiotic starter culture in this study had 3 formulas: a formula without CBD (PCBD 0), 0.01 % of CBD (PCBD 0.01), and 0.02 % of CBD (PCBD 0.02). Fermentation of wheat germ beverage with PCBD 0.01 showed highest the growth of probiotic at 4.35 x 106 CFU/ml. The survival of probiotics after stored at 4 °C for 28 days was 100% and antioxidant activity was 89.37%. Moreover, the fermented wheat germ with PDBD 0.01 and PCBD 0.02 showed antimicrobial activity against 4 strains of pathogenic bacteria, including: Salmonella enterica serovar Typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. Nutrition of fermented wheat germ probiotic beverage is not only a source of probiotics but also low in calories. The fermented wheat germ probiotic beverage would be an alternative beverage as health benefit functional food. Keywords: Probiotics; Cannabidiol; Wheat germ
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 163.63 KB
วันที่บันทึก 2023-12-19 12:07:08

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก