ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
Factors Related to the Performance Effectiveness of Academic Personnel of Mahamakut Buddhist University, Phutthamonton District in Nakhon Pathom Province
ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ โตประสี , กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ , พระสัมฤทธิ์ สาภะ
Surasak Toprasee, Kanyanat Seangyai, Phra Samrit Sapha
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
ปี 2566
รายละเอียด บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 3) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 76 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .980 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่จำแนกเป็น 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบสหสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 3) บุคลากรสายวิชาการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ที่แตกต่างกัน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 4) ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล สภาพการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับการยอมรับนับถือ นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน เงินเดือนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ส่วนวิธีการปกครองบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำ กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 คำสำคัญ : ประสิทธิผล, การปฏิบัติงาน, บุคลากรสายวิชาการ, แรงจูงใจ
Abstract This qualitative research aimed to 1) study the level of factors in the performance of academic personnel, 2) study the level of performance effectiveness of academic personnel, 3) compare the performance effectiveness of academic personnel with individual factors, and 4) examine the relationship between work performance factors and effectiveness among academic personnel at Mahamakut Buddhist University, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province. The sample group consisted of 76 individuals. Data collection was done using a 5-point rating scale questionnaire with a reliability of .980. Data were analyzed using descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses were tested using inferential statistics, including paired sample t-test, one-way ANOVA and correlation analysis. The research findings were as follows: 1) Factors in the performance of academic personnel at Mahamakut Buddhist University, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province were generally agreed upon at a high level. 2) The overall performance effectiveness of academic personnel at Mahamakut Buddhist University, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province was at a high level. 3) Academic personnel of Mahamakut Buddhist University, Phutthamonton District, Nakhon Pathom Province who had different level of education and different personnel types demonstrated differences in performance effectiveness with statistical significance at 0.05. 4) Work performance factors including responsibilities, success in a personal work, working conditions, job descriptions, career progress, being respected, policy and administration, relationships with people in the organization, and salary and benefits showed a moderate positive relationship with the performance effectiveness of academic personnel. In terms of the method of governance, there was a low level of positive correlation with the academic personnel’s performance effectiveness of Mahamakut Buddhist University, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province, at the statistical significance level of 0.01. Keywords: policy implementation, public policy, monks
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 213.79 KB
วันที่บันทึก 2024-03-26 15:27:27

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก