ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
Quality of Life Improvement through the Four Principles of Sangahavatthu among High School Students of Taweethapisek School, Wat Arun Subdistrict, Bangkok Yai District, Bangkok
ชื่อผู้แต่ง กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ , สุรศักดิ์ โตประสี , พระมหาวรากร วะระ
Kanyanat Seangyai Surasak Toprasee, Surasak Toprasee, Phramaha Warakorn Wara
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
ปี 2566
รายละเอียด บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน 3) ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 298 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .981 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่จำแนกเป็น 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 3) ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ รายได้ของผู้ปกครอง ที่แตกต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 4) ปัจจัยด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการพัฒนา ด้านปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ด้านภาวะประชากร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 คำสำคัญ : การพัฒนา, คุณภาพชีวิต, หลักสังคหวัตถุ 4
Abstract This survey research which is a quantitative data survey aimed to 1) study the factors affecting the quality of life improvement through the four principles of Sangahavatthu among high school students of Taweethapisek School, 2) study the quality of life improvement through the four principles of Sangahavatthu among high school students of Taweethapisek School, 3)compare the quality of life improvement through the four principles of Sangahavatthu among high school students of Taweethapisek School with individual factors, and 4) study the relationship of factors affecting the quality of life improvement through the four principles of Sanghawatthu among high school students of Taweethapisek School, Wat Arun Subdistrict, Bangkok Yai District, Bangkok. The sample group consisted of 298 individuals. The data collection tool used was a 5-point rating scale questionnaire with a reliability of .981. Data were analyzed using descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses were tested using inferential statistics, including paired sample t-test, one-way ANOVA and correlation analysis. The research findings were as follows: 1) Factors affecting the quality of life improvement through the four principles of Sanghawatthu among high school students of Taweethapisek School, Wat Arun Subdistrict, Bangkok Yai District, Bangkok, were generally agreed upon at a high level. 2) The quality of life improvement through the four principles of Sanghawatthu among high school students of Taweethapisek School, Wat Arun Subdistrict, Bangkok Yai District, Bangkok, was generally agreed upon at a high level. 3) Students with different gender and parental income showed differences in the quality of life improvement through the four principles of Sanghawatthu, with statistical significance at 0.05. 4) Factors including resources, improvement process, sociocultural factors, and demographic aspects exhibited a moderate positive relationship with the quality of life improvement through the four principles of Sanghawatthu among high school students of Taweethapisek School, Wat Arun Subdistrict, Bangkok Yai District, Bangkok, with statistical significance at 0.01. Keywords: Improvement, Quality of life, Four Principles of Sangahavatthu
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 203.98 KB
วันที่บันทึก 2024-03-26 15:34:35

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก