ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากสารสกัดชะคราม
DEVELOPMENT OF HAIR TONIC FROM SUAEDA MARITIMA EXTRACT
ชื่อผู้แต่ง มงคล พิชญเดชา
Mongkol Pitchayadecha
หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชงและกัญชา
ปี 2567
รายละเอียด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากสารสกัดชะคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นในสารสกัดชะคราม 2) ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดชะคราม และ 3) ประเมินความคงตัวเบื้องต้นของตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากสารสกัดจากชะครามที่พัฒนาขึ้น ดำเนินการวิจัยโดยนำสมุนไพรใบชะครามในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มาทำการสกัดสารสำคัญด้วยวิธีการหมักด้วยตัวทำละลาย 95% เอทานอล นำสารสกัดหยาบใบชะครามไปตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบบาง (TLC) จากนั้นทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดชะครามด้วยวิธี DPPH Assay และตั้งตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากสารสกัดชะคราม 3 ตำรับ โดยใช้ชนิดของน้ำมันแตกต่างกัน ได้แก่ silicone oil, jojoba oil และ olive oil ผลการวิจัยพบว่า 1. สารสกัดชะครามมีสารองค์ประกอบอย่างน้อย 2 สาร และสารองค์ประกอบ 1 ชนิดน่าจะเป็น Gallic acid เนื่องจากมีค่าระยะทางที่สารเคลื่อนที่เท่ากับสารมาตรฐาน Gallic acid ที่ระยะทาง เท่ากับ 2.7 เซนติเมตร ค่า Rf Value เท่ากับ 0.73 2. สารสกัดชะครามมีความเข้มข้นที่สามารถจับอนุมูลอิสระ DPPH ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (ค่า SC50) เท่ากับ 1.27±0.22 mg/ml เมื่อเปรียบเทียบกับวิตามินซีแล้ว สารสกัดใบชะครามมีฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ DPPH เป็น 0.04 เท่าของวิตามินซี 3. ความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมตำรับที่ 3 คือ Olive oil ดีที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมมีลักษณะใส ไม่พบการตกตะกอนและแยกชั้นของสารละลาย มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 5 จากผลการศึกษาวิจัยทั้งหมดนี้จึงสรุปได้ว่า สารสกัดจากชะครามมีศักยภาพที่จะนำมาใช้ต้านอนุมูลอิสระได้และสามารถนำไปศึกษาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม โดยคาดว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดชะครามในตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจะช่วยส่งเสริมให้เส้นผมมีลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ดี และอาจช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์รากผมจากการทำลายโดยอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชสมุนไพรไทยคือชะครามได้ในอนาคต
The purpose of development of hair tonic from Suaeda maritima extract were to 1) determine the basic chemical components of Suaeda maritima extract, 2) study the antioxidant activity of Suaeda maritima extract, and 3) preliminarily evaluate the stability of hair tonic formulated with Suaeda maritima extract. The study involved Suaeda maritima leaves grown in Bang Khun Tien district, Bangkok. The leaves were extracted by using maceration with 95% ethanol. The crude Suaeda maritima extract was then determined its chemical components using thin layer chromatography (TLC). Additionally, the antioxidant activity of the extract was assessed using the DPPH scavenging assay. Three formulations of hair tonic were prepared using different oils, namely silicone oil, jojoba oil, and olive oil. The results revealed as the following; 1. Suaeda maritima extract contains at least two chemical components, with one likely identified as Gallic acid. This identification is supported by an extract movement distance equivalent to the standard Gallic acid at a distance of 2.7 centimeters and Rf value of 0.73. 2. Suaeda maritima extract exhibited a concentration capable of scavenging 50% of DPPH radicals (SC50) at 1.27±0.22 mg/ml. In comparison with vitamin C, Suaeda maritima extract demonstrated antioxidant activity at 4% of vitamin C. 3. The physical stability of the third hair tonic, using olive oil, was the best formulation because of its clear and non-separated solution with a pH value of 5. As a result, the study concluded that Suaeda maritima extract holds potential as an antioxidant and merits exploration for its application in cosmeceutical products, including hair tonics. It is anticipated that the antioxidant properties of Suaeda maritima extract in hair tonic will enhance hair's sensory performance and potentially delay root hair degeneration caused by free radical damage. This outcome is poised to elevate the future value of Suaeda maritima.
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (docx) ขนาด 133.40 KB
วันที่บันทึก 2024-04-24 12:33:15

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก