ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือนักศึกษา (Download)
คู่มือขั้นตอนแนวปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา (Download
คู่มือการพิมพ์สารนิพนพธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ (Download)
คำร้อง
 • บฑ. 1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (Download)
 • บฑ. 2 การเสนอขออนุมัติจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (Download)
 • บฑ. 3 ผลการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (Download)
 • บฑ. 4 แบบบันทึกการแก้ไขการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์  (Download)
 • บฑ. 5 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์  (Download)
 • บฑ. 6 แบบขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (Download)
 • บฑ. 7 ผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์  (Download)
 • บฑ. 8 แบบบันทึกการแก้ไขการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (Download)
 • บฑ. 10 แบบรับ – ส่งวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (Download)
 • บฑ. 11 คำร้องขอจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Download)
 • บฑ. 12 คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา (Download)
 • บฑ. 14 คำร้องขอใบรับรองระดับบัณฑิตศึกษา (Download)
 • บฑ. 15 แบบขอส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (Download)
คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา (Download)
คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา (Download)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Download)
เอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (รายละเอียด)