หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

คณะ / วิทยาเขต
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รร.มัธยมสาธิต
รร.ประถมสาธิต
งานประกันคุณภาพ
สถานีสารสนเทศฯ

 

หน่วยงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี

ระบบ ERP&MIS ภายใน
ระบบ ERP&MIS สำหรับบุคลากรภายใน
ระบบบริการการศึกษา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรนิกส์
ระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ต