รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
121 ปัญหาการจัดการด้านการส่งออกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กุ้งแช่แข็งในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ; PROBLEM OF EXPORT MANAGEMENT OF FROZEN SHRIMPS EXPORTERS IN SAMUTSAKORN PROVINCE
ก้องพิทย์ ภูมิธรรมรัตน์ ;
2559 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม Click
122 การพัฒนาระบบสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด ผ่านเว็บไซต์ ; THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS ON WEBSITE OF BANSOMDEJCHAOPHRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COOPERATIVE
วิโรจน์ ชาญสถิตโกศล ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Click
123 จิตรกรรมแนวกึ่งนามธรรมเนื้อหาความสนุกสนาน ; Semi-abstract Painting with Amusement-based Contents
วรัญญา วิศรุฒเมศ ;
2559 ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ศิลปกรรม Click
124 จิตรกรรมเหนือจริง เรื่อง จินตนาการใต้ท้องทะเล ; SURREALISTIC PAINTING IN SUBJICT MATTER OF IMAGINATION UNDWE THE SEA
จุติพร จันทร์เผือก ;
2559 ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ศิลปกรรม Click
125 จิตรกรรมเหนือจริงเรื่องดอกไม้ ; Surrealism Painting Entitled “Flowers”
กันยาภรณ์ วาสุเทพ ;
2559 ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ศิลปกรรม Click
126 ความความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Organizational Commitment of Bangsaothong Sub-district Municipality Officers in Samutprakarn Province
ไอศวรรย์ เกิดมณี ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
127 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ; The Public Involvement in Crime Prevention and Suppression Of Bangpoo Police Station in Samutprakarn Province
อำนาจ แหวนทองคำ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
128 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ; The Relationship between Organizational Culture and The Staff’s Organizational Commitment at Bangsaothong District Administrative Organization
อาคม ล่ามกิจจา ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
129 การนำพระราชบัญญัติธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติของกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ; Implementing Act of Tourism and Guide Registration 2008 of Sub Division II Tourist Police Division
อริญชย์ บรรเทา ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
130 คุณภาพการให้บริการสาธารณะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ; Quality of Public Services in Bang Chalong Thambon Health Promoting Hospital Samut Prakan Province
สุเมศ กาญจนพาสน์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
131 ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Efficiency in Good Governance-based Administration of Bangsaothong Sub-district Municipality in Samutprakarn Province
สุภาพร ศรีทิพย์อาสน์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
132 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Public Participation in Natural Resources and Environment Conservation of Bang Chalong Sub-district Administrative Organization in Samut Prakan Province
สุพจน์ เนตรวิเชียร ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
133 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่-บางพลี (อ.ส.ม.) จังหวัดสมุทรปราการ ; Public Participation in Being Health Volunteers of Muang Mai Bangplee Thambon Health Promoting Hospital Samut Prakan rovince
ลูกจันทร์ อยู่หลาย ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
134 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาสมุทรปราการ ; The Organizational Engagement of TOT Public Company Limited Staff at Samut Prakan Branch
รมิดา ดรุณ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
135 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปีของ เทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ; Public Participation in Making a Three Years Development Plan of Bang Sao Thong Municipality Samut Prakan Province
มุกดา กระแสร์สุนทร ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
136 ความสัมพันธ์ของการจัดสวัสดิการกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ; The Relationship between Welfare Management and Life Quality in Performance of Bangsaothong District Municipality Officers
มาลี ศิริวัฒนสกุล ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
137 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับความผูกพันองค์การ ของเทศบาลในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ; The Relationship between Culture and Organizational Commitment of the Municipality Office in Tamai District, Chantaburi Province
มัสลิน ผลจิตต์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
138 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Involvement of Bangsaothong District Municipality Community Committees in Local Development in Samutprakarn Province
ภัทรกร ลีลาภัทรกร ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
139 ความสัมพันธ์ของการใช้หลักสังคหวัตถุ4 กับประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ วัดในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ; The Relation between Sangahavatthu 4 (The Four Bases of Social solidarity) and the Effectiveness of Ecclesiastical Affair Management of Temples in Phaya Thai District, Bangkok
พระมหาประพันธ์ นันตา ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
140 คุณภาพในการให้บริการสาธารณะของสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ; The Quality in Public Service of Suvarnabhumi Airport Police Station
ปวิชชา ธรรมรังศรี ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click

หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 150 ฉบับ