รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
121 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปีของ เทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ; Public Participation in Making a Three Years Development Plan of Bang Sao Thong Municipality Samut Prakan Province
มุกดา กระแสร์สุนทร ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
122 ความสัมพันธ์ของการจัดสวัสดิการกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ; The Relationship between Welfare Management and Life Quality in Performance of Bangsaothong District Municipality Officers
มาลี ศิริวัฒนสกุล ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
123 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับความผูกพันองค์การ ของเทศบาลในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ; The Relationship between Culture and Organizational Commitment of the Municipality Office in Tamai District, Chantaburi Province
มัสลิน ผลจิตต์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
124 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Involvement of Bangsaothong District Municipality Community Committees in Local Development in Samutprakarn Province
ภัทรกร ลีลาภัทรกร ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
125 ความสัมพันธ์ของการใช้หลักสังคหวัตถุ4 กับประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ วัดในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ; The Relation between Sangahavatthu 4 (The Four Bases of Social solidarity) and the Effectiveness of Ecclesiastical Affair Management of Temples in Phaya Thai District, Bangkok
พระมหาประพันธ์ นันตา ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
126 คุณภาพในการให้บริการสาธารณะของสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ; The Quality in Public Service of Suvarnabhumi Airport Police Station
ปวิชชา ธรรมรังศรี ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
127 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะของเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Public Involvement in Solid Waste Management of Bangsaothong Sub-district Municipality in Samutprakarn Province
ประนอม แซ่ลี้ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
128 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ ; The Effectiveness in Operation of TOT Public Company Limited Samutprakarn Branch
นพดล ดรุณ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
129 การประเมินผลโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ; The Assessment of “Leave Your Home With The Police Project” of Samutprakarn Police Station
นงนุช สมานวรกิจ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
130 ความสำเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Achievement in Eco-tourism Management of Bangnampheung Sub-district Administrative Organization in Samutprakarn Province
ธนยศ สมานวรกิจ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
131 การนำพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522 ไปปฏิบัติ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ; The Implementation of Narcotics. Act B.E.2522 (AD 1979) by Samutprakarn Police Station
ไทยสถิต โทแกะ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
132 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง ; The Motivation in Performance of Police Officers at Bansaothong Police Station
ณัฐวรรณ ล่ามกิจจา ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
133 ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ; The Leadership of Supervisors at Bangbo Police Station Samutprakarn Police Station
จักรภัทร พิภักดิ์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
134 ประสิทธิภาพในการบริหารงานสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ; The Efficiency in Managing Investigation Section of Samutprakarn Police Station
จรัส บุญลา ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
135 แรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ; The motivation in Performance of Immigration Police Officers at Suvanabhumi International Airport
กุลรดา วุฒืเศรษฐรักษ์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
136 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ กองบังคับการตรวจคน เข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ; THE MORALE SUPPORT IN PERFORMANCE OF POLICE OFFICERS UNDER IMMIGRATION DIVISION 2 OF IMMIGRATION BUREAU AT BANGKOK INTERNATIONAL AIRPORT
กัณฑิมา ฉิมสวัสดิ์พันธุ์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click

หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7

ค้นพบเอกสาร จำนวน 136 ฉบับ