รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
21 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน วัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ; Administration of Students Support Systems of School Administrators Watchanpradittharam, Phasicharoen District office,Bangkok
วรัทยา ยันรัมย์1 และพัชรา เดชโฮม2 ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
22 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ; THE ENVIRONMENT MANAGEMENT OF MATHAYOMWATSING SCHOOL OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
นงนภัส กางร่มกลาง * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม** รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
23 การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ; THE ADMINISTRATION USING GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS BOONYAPRADIT TEMPLE SCHOOL BANG KHAE DISTRICT OFFICE BANGKOK
ยศกร ภาระพรมราช * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
24 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ; THE STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF WAT NUANNORADIT SCHOOL OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE1
เอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ * รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
25 การนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ; The Internal Supervision in Educational of Wat Bangpakok School, Ratburana District, Bangkok Metropolis
นิสารัตน์ จันทร* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม** รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
26 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ; THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE OPERATION OF WAT YAI SCHOOL, SAMUT PRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
วริศรา อินทร์รอด* รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา*** ;
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
27 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ; Transfomational Leadership Of Administrators At Pomnakarachsawatyanon School of the Secondary Educational Service Area Office 6
สาวิกา พ่อบุตรดี * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
28 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ; THE OPERATION OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF WAT BANGPAKOK SCHOOL, RATBURANA DISTRICT, BANGKOK METROPOLIS
วัชรีวรรณ ไชยแสนทา * รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชร เดชโฮม*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
29 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ; THE STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF WAT NUANNORADIT SCHOOLOF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE1
เอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ * รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม*** ; EAKKASIT ARUNTHANAPAKORN
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
30 การบริหารตลาดในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลบางเสาธง กรณีศึกษาตลาดการเคหะเมืองใหม่บางพลี ; THE MANAGEMENT OF MARKETS UNDER THE RESPONSIBILITY OF BANG SAO THONG SUB-DISTRICT MUNICIPALITY: A CASE STUDY OF KARNKEHA MUANGMAI MARKET BANGPLEE
อนันต์ ตั้งเนียรนาถชัย*ศรัณย์ ฐิตารีย์** ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
31 ประสิทธิผลในการจัดการคัดกรองผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ; The Effectiveness in Screening Patients with ST-elevation Myocardial Infarction (STEMI) of Emergency Medical Service of Bangkok Metropolitan Administration (Erawan Unit)
นารอน แสนทวีผล ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
32 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ; Public Involvement in Prevention and Inspection of Administrative Corruption of Wangpikul Sub-district Administrative Organization in Wangthong District, Pisanulok Province
จักรวัฒน์ ชินรัตน์ ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
33 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ; WAT BANGPAKOK SCHOOL, RATBURANA DISTRICT, BANGKOK METROPOLIS
วัชรีวรรณ ไชยแสนทา ; WATCHAREEWAN CHAISANTA
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
34 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร บริษัท เอสเฟรม เอ็นจิเนียริ่ง ; THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF STAFF AT S. FRAME ENGINEERING COMPANY LIMITED
อาทิตยา ช้างทอง ;
2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
35 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ; THE WORK MOTIVATIONS OF EMPLOYEES
ไพบูลย์ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ ;
2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
36 พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ ; CONSUMER BEHAVIOR AND MARKETING MIX BUYING
เธียรดี ลักษมัน ;
2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
37 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ; MARKETING FACTORS IN THE DECISION TO BUY TOYOTA
ธิชา จันทนะผะลิน ;
2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
38 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ; The Marketing Mix Factors in Using Service of Tour Operators by Thai Tourists in Jomthong District Bangkok
ณพงศ์พัฒน์ จิตรปัญญา ;
2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
39 การจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ; THE KNOWLEDGE MANAGEMENT OF PERSONNEL UNDER SAMUTSAKHON
อรุณวรรณ แสงทอง ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
40 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนวังไกลกังวล สังกัดสำนักงานเขต ; MANAGEMENT OF THE PARTICIPATION IN EDUCATION TEACHERS IN WANGKLAIKANGWON SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATION
สิปปกร ศรีพรหมทอง ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click

หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 136 ฉบับ