รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
21 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิบาทธรรมกับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; Relations between Iddhipada Dhamma and Leadership of Army Non-Commissioned Officer Students, Infantry School,Infantry Center, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province
พระครูสถิต รัตนธรรม ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
22 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; Participatory Waste Management of Paknampran Sub-District Administrative Organization, Pranburi District,Prachuapkhirikhan Province
กมลรัตน์ พูลสวัสดิ์ ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
23 ความพึงพอในสิทธิประโยชน์และสวัสดิการกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานีตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี ; The Satisfaction towards Benefits, Welfare and Quality of Life of Provincial Police Stations’ Officers in Suphan Buri Province
ไชยา ประเสริฐ ;
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
24 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ; Public Participation in Administration of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province
วาสิณี บุญจง ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
25 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ; Public Participation in Waste Management in Yan Yao Sub-District Administrative Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province
ธีรพล แก้วกำเนิด ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
26 ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ; The Correlation between Leadership of Administrators and Satisfaction towards Administration of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province
อรรถพล สุวรรณประทีป ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
27 สภาพและความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) สังกัดกรุงเทพมหานคร ; The States and Expectation of Academic Administration in Petchkasem (Jaturongsongkhram anusorn) School under Bangkok Metropolitan
มงคล โฮมไชยะวงศ์ * รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
28 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร ; TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AT WATPHROMSUWANSAMAKKHI SCHOOL UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
สืบพงค์ แก้วพริ้ง * รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
29 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ; Innovative leadership of Administrators of Bangkhuntiensuksa School Bangkhuntien District Bangkok Metropolitan
นฤมนต์ ไชยเพ็ชร1 และพัชรา เดชโฮม2 ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
30 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ; The Study of the Managerial Skills of Watkeatumdeesriwararam School Administrators of Samutsakhon Primary Educational Service Area
ศราลี เพิ่มรุ่งเรือง* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม** รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
31 ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ; MANAGEMENT SKILLS IN THE 21ST CENTURY OF ADMINISTRATORS OF KLONGNONG YAI SCHOOL (THONGKAM PARNKHAM-ANUSORN), BANGKHAE DISTRICT OFFICE OF BANGKOK
ธันยาภรณ์ ไกรนรา * รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
32 คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 1 ; THE WORK LIFE QUALITY OF WAT NUANNORADIT SCHOOL OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
พรสุดา ไชยเทพา * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา** รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
33 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ; MORALE AND WORKING SPIRIT OF TEACHER OF WAT YAI SCHOOL,SAMUT PRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
สรัลพร บัวระภา * รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
34 การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ; ENVIRONMENT MANAGEMENT OF CHANPRADITTHARAMWITTAYAKOM SCHOOOL THE CECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
พีระเดศ นามวงษ์ * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
35 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน วัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ; Administration of Students Support Systems of School Administrators Watchanpradittharam, Phasicharoen District office,Bangkok
วรัทยา ยันรัมย์1 และพัชรา เดชโฮม2 ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
36 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ; THE ENVIRONMENT MANAGEMENT OF MATHAYOMWATSING SCHOOL OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
นงนภัส กางร่มกลาง * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม** รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
37 การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ; THE ADMINISTRATION USING GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS BOONYAPRADIT TEMPLE SCHOOL BANG KHAE DISTRICT OFFICE BANGKOK
ยศกร ภาระพรมราช * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
38 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ; THE STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF WAT NUANNORADIT SCHOOL OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE1
เอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ * รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
39 การนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ; The Internal Supervision in Educational of Wat Bangpakok School, Ratburana District, Bangkok Metropolis
นิสารัตน์ จันทร* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม** รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
40 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ; THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE OPERATION OF WAT YAI SCHOOL, SAMUT PRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
วริศรา อินทร์รอด* รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา*** ;
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click

หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 150 ฉบับ