รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
41 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายหนองศาลา อำเภอชะอำ ; ACADEMIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN NONGSALA AREA NETWORK CHA-AM DISTRICT UNDER PHETCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ชนาพร วัดน้อย ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
42 ศึกษาความเป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง สังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี ; THE ACADEMMIE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINIS TRATORS
พัทธนันท์ แสงมณีรัตนชัย ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
43 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดสะแกงามสำนักงานเขต ; THE ACADEMIC ADMINISTRATION OF WATSAKAENGAM SCHOOL BANGKHUNTHIAN DISTRICT, OFFICE UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
พิสมัย จิตรเจริญ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
44 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัด ; THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF PLACE OF EDUCATION UNDER RATCHABURI PROVINCIAL OFFICE OF THE NON-FORMAL
ปิยะพร ทองสุข ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
45 การบริหารจัดการเชิงกระบวนการของโรงเรียนในกลุ่มพุทธมณฑล ; Administrative Level Process Management of School in the Phutthamonthon Group Nakhonpathom Service Primary Educational Area Office 2
ดรุณี สารทา ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
46 การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสำนักงาน ; ณัฐพร แซ่ตัง
Internal Educational Quality Assurance of School in Sampanthawong District Office Under Bangkok Metropolitan Admistration ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
47 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริม ; TRANSFORMATION LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN NAKHON PATHOM PROVINCIAL OFFICE OF THE
โชติกา ชัยชนะ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
48 การศึกษาความต้องการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ; A Study of Phratumnuk Suankularb School Teacher’s Supervisory Performance Needs
สุภารัตน์ สิทธิรัตนพงศ์ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
49 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน ; The Quality Cycle-based School Administration to Enhance
วิชชุดา วิจิตรวงศ์ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
50 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร ; Administration Applying to Good Governance of Santa Cruz Convent School Bangkok
รัตนา โพธิทอง ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
51 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ ; Transformational Leadership of the Executive of the Naval Special Warfare Training Center Naval Special Warfare Command Royal Thai Fleet.
ณัฐวัช หอมรื่น ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
52 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจิตรลดา ; A Study in Academic Administration in Chitralada School
ปาจรีย์ นาคะประทีป ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
53 การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มที่ 1 ; A STUDY ON ACADEMIC ADMINISTRATION OF PHRAPARIYATTIDHAM
พระมหาอภิชัย คุ้นเคย ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
54 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ; PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF GENERAL AFFAIR DIVISION, DEPARTMENT OF PROVINCIAL ADMINISTRATION, MINISTRY OF INTERIOR
อารีรัตน์ ศรีเหรา ;
2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
55 ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบล ; The Efficiency in Revenue Collection of Bangsaothong Sub-district Municipality
อภิชาติ วงค์ชูวรรณ ;
2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
56 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ; The Public Involvement in Solid Waste Management in Talingchan District Bangkok
ธนบดี งามศิริจิตร ;
2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
57 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ; Public Involvement in Prevention and Inspection of Administrative Corruption of Wangpikul Sub-district Administrative Organization in Wangthong District, Pisanulok Province
จักรวัฒน์ ชินรัตน์ ;
2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
58 การนำนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติของกองบังคับการตำรวจจราจร ; The Implementation of Prevention and Decrease of Car Accidents Policy under Drunk No Driving Project of Traffic Police Division
รุ่งโรจน์ ศรีจุไร ;
2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
59 การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตชาวดอย ; A STUDY OF THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE TEACHER IN CHAO DOI SCHOOL –CLUSTER CAMPUS UNDER THE JURISDICTION OF SUPHANBURI PRIMARYEDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3
ธนิดา ประทุม ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
60 การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดโมลีโลกยาราม ; EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF PHRAPARIYATTIDHAMMA
พระมหาสนธยา รินชารี ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click

หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 136 ฉบับ