รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
41 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ; Transfomational Leadership Of Administrators At Pomnakarachsawatyanon School of the Secondary Educational Service Area Office 6
สาวิกา พ่อบุตรดี * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
42 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ; THE OPERATION OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF WAT BANGPAKOK SCHOOL, RATBURANA DISTRICT, BANGKOK METROPOLIS
วัชรีวรรณ ไชยแสนทา * รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชร เดชโฮม*** ;
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
43 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ; THE STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF WAT NUANNORADIT SCHOOLOF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE1
เอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ * รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม*** ; EAKKASIT ARUNTHANAPAKORN
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
44 การบริหารตลาดในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลบางเสาธง กรณีศึกษาตลาดการเคหะเมืองใหม่บางพลี ; THE MANAGEMENT OF MARKETS UNDER THE RESPONSIBILITY OF BANG SAO THONG SUB-DISTRICT MUNICIPALITY: A CASE STUDY OF KARNKEHA MUANGMAI MARKET BANGPLEE
อนันต์ ตั้งเนียรนาถชัย*ศรัณย์ ฐิตารีย์** ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
45 ประสิทธิผลในการจัดการคัดกรองผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ; The Effectiveness in Screening Patients with ST-elevation Myocardial Infarction (STEMI) of Emergency Medical Service of Bangkok Metropolitan Administration (Erawan Unit)
นารอน แสนทวีผล ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
46 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ; Public Involvement in Prevention and Inspection of Administrative Corruption of Wangpikul Sub-district Administrative Organization in Wangthong District, Pisanulok Province
จักรวัฒน์ ชินรัตน์ ;
2562 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
47 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ; WAT BANGPAKOK SCHOOL, RATBURANA DISTRICT, BANGKOK METROPOLIS
วัชรีวรรณ ไชยแสนทา ; WATCHAREEWAN CHAISANTA
2562 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
48 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร บริษัท เอสเฟรม เอ็นจิเนียริ่ง ; THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF STAFF AT S. FRAME ENGINEERING COMPANY LIMITED
อาทิตยา ช้างทอง ;
2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
49 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ; THE WORK MOTIVATIONS OF EMPLOYEES
ไพบูลย์ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ ;
2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
50 พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ ; CONSUMER BEHAVIOR AND MARKETING MIX BUYING
เธียรดี ลักษมัน ;
2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
51 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ; MARKETING FACTORS IN THE DECISION TO BUY TOYOTA
ธิชา จันทนะผะลิน ;
2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
52 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ; The Marketing Mix Factors in Using Service of Tour Operators by Thai Tourists in Jomthong District Bangkok
ณพงศ์พัฒน์ จิตรปัญญา ;
2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
53 การจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ; THE KNOWLEDGE MANAGEMENT OF PERSONNEL UNDER SAMUTSAKHON
อรุณวรรณ แสงทอง ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
54 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนวังไกลกังวล สังกัดสำนักงานเขต ; MANAGEMENT OF THE PARTICIPATION IN EDUCATION TEACHERS IN WANGKLAIKANGWON SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATION
สิปปกร ศรีพรหมทอง ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
55 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายหนองศาลา อำเภอชะอำ ; ACADEMIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN NONGSALA AREA NETWORK CHA-AM DISTRICT UNDER PHETCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ชนาพร วัดน้อย ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
56 ศึกษาความเป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง สังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี ; THE ACADEMMIE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINIS TRATORS
พัทธนันท์ แสงมณีรัตนชัย ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
57 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดสะแกงามสำนักงานเขต ; THE ACADEMIC ADMINISTRATION OF WATSAKAENGAM SCHOOL BANGKHUNTHIAN DISTRICT, OFFICE UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
พิสมัย จิตรเจริญ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
58 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัด ; THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF PLACE OF EDUCATION UNDER RATCHABURI PROVINCIAL OFFICE OF THE NON-FORMAL
ปิยะพร ทองสุข ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
59 การบริหารจัดการเชิงกระบวนการของโรงเรียนในกลุ่มพุทธมณฑล ; Administrative Level Process Management of School in the Phutthamonthon Group Nakhonpathom Service Primary Educational Area Office 2
ดรุณี สารทา ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
60 การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสำนักงาน ; ณัฐพร แซ่ตัง
Internal Educational Quality Assurance of School in Sampanthawong District Office Under Bangkok Metropolitan Admistration ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click

หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 150 ฉบับ