รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
101 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจิตรลดา ; A Study in Academic Administration in Chitralada School
นางสาวปาจรีย์ นาคะประทีป ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
102 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร ; Administration Applying to Good Governance of Santa Cruz Convent School Bangkok
รัตนา โพธิทอง ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
103 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ; The Quality Cycle-based School Administration to Enhance Students’ Identity of Praharuthai Convent School Bangkok
วิชชุดา วิจิตรวงศ์ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
104 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ; A Study of Teachers’ Motivation in Performance at Bangmod Wittaya School under Secondary Educational Service Area Office 1 Bangkok
เกศินี ทองทวี ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
105 การประเมินการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น ของบุคลากรโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ; EVALUATION TIME MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS: ACCORDING TO A REVIEW OF BANGKAEWPRACHASON SCHOOL PERSONNEL UNDER SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA 6
นางสาวศิระลักษณ์ เล็กเจริญ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
106 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ; Transformational Leadership of the Executive of the Naval Special Warfare Training Center Naval Special Warfare Command Royal Thai Fleet.
พันจ่าเอก ณัฐวัช หอมรื่น ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
107 ปัญหาการจัดการด้านการส่งออกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กุ้งแช่แข็งในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ; PROBLEM OF EXPORT MANAGEMENT OF FROZEN SHRIMPS EXPORTERS IN SAMUTSAKORN PROVINCE
ก้องพิทย์ ภูมิธรรมรัตน์ ;
2559 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม Click
108 การพัฒนาระบบสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด ผ่านเว็บไซต์ ; THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS ON WEBSITE OF BANSOMDEJCHAOPHRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COOPERATIVE
วิโรจน์ ชาญสถิตโกศล ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Click
109 จิตรกรรมแนวกึ่งนามธรรมเนื้อหาความสนุกสนาน ; Semi-abstract Painting with Amusement-based Contents
วรัญญา วิศรุฒเมศ ;
2559 ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ศิลปกรรม Click
110 จิตรกรรมเหนือจริง เรื่อง จินตนาการใต้ท้องทะเล ; SURREALISTIC PAINTING IN SUBJICT MATTER OF IMAGINATION UNDWE THE SEA
จุติพร จันทร์เผือก ;
2559 ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ศิลปกรรม Click
111 จิตรกรรมเหนือจริงเรื่องดอกไม้ ; Surrealism Painting Entitled “Flowers”
กันยาภรณ์ วาสุเทพ ;
2559 ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ศิลปกรรม Click
112 ความความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Organizational Commitment of Bangsaothong Sub-district Municipality Officers in Samutprakarn Province
ไอศวรรย์ เกิดมณี ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
113 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ; The Public Involvement in Crime Prevention and Suppression Of Bangpoo Police Station in Samutprakarn Province
อำนาจ แหวนทองคำ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
114 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ; The Relationship between Organizational Culture and The Staff’s Organizational Commitment at Bangsaothong District Administrative Organization
อาคม ล่ามกิจจา ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
115 การนำพระราชบัญญัติธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติของกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ; Implementing Act of Tourism and Guide Registration 2008 of Sub Division II Tourist Police Division
อริญชย์ บรรเทา ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
116 คุณภาพการให้บริการสาธารณะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ; Quality of Public Services in Bang Chalong Thambon Health Promoting Hospital Samut Prakan Province
สุเมศ กาญจนพาสน์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
117 ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Efficiency in Good Governance-based Administration of Bangsaothong Sub-district Municipality in Samutprakarn Province
สุภาพร ศรีทิพย์อาสน์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
118 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Public Participation in Natural Resources and Environment Conservation of Bang Chalong Sub-district Administrative Organization in Samut Prakan Province
สุพจน์ เนตรวิเชียร ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
119 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่-บางพลี (อ.ส.ม.) จังหวัดสมุทรปราการ ; Public Participation in Being Health Volunteers of Muang Mai Bangplee Thambon Health Promoting Hospital Samut Prakan rovince
ลูกจันทร์ อยู่หลาย ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
120 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาสมุทรปราการ ; The Organizational Engagement of TOT Public Company Limited Staff at Samut Prakan Branch
รมิดา ดรุณ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click

หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 136 ฉบับ