รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
101 เปรียบเทียบการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ; A Comparative Study of Internal Educational Quality Assurance of Kungbangkajao School Group Prapadaeng District under Samut Prakan Primary
; กิตติมา มาสงค์
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
102 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนคลองบางกระทึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ; ORGANIZING LEARNERS DEVELOPMENT ACTIVITIES OF KLONGBANGKRATEUK SCHOOL UNDER NAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ฐาริการ์ ท้าวยศ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
103 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ; The Management of Information Technology of Pracha Uppathum School under Nonthaburi Primary Education Service Area Office 1
ประกายดาว อำมาตย์ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
104 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร ; THE STUDENT-ASSISTANT SYSTEM MANAGEMENT OF WICHAKORN SCHOOL, DINDAENG DISTRICT UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
ไพบูลย์ ยิ้มอยู่ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
105 สภาพและปัญหาของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 ; Problems Of Student Behavioral Promoted System Of Taweethapisek Bangkhunthien School,The Secondary Educational Service Area Office 1
นายปริญญา รัตนะ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
106 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ; EDUCATION INSTITUTION CURRICULUM MANAGEMENT IN CONTEXT ASEAN COMMUNITY AT WAT NUANNORADIT SCHOOL OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ปฤศณี พจนา ; PRISSANEE POTJANA
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
107 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ; The Quality of Working Life of the Supportive Section Officers of Bansomdejchaopraya Rajabhat University
นางสาวมานิต ฆ้องบ้านโข้ง ;
2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
108 ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ; Personnel’s Opinion towards Performance at Baanmai Sub-district Administrative Organization of Bangyai District in Nonthburi Province
นางสาวขวัญเรือน แก้วงาม ;
2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
109 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีโอที เขตบางกอกน้อย ; Consumption Behaviour and Marketing Mix Affecting Selection of TOT Mobile Phone Service in Bangkoknoi, Bangkok
วรรณิภา ใยไพโรจน์ ;
2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
110 การศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ; The demand for library services and information technology. Institute of Defence Studies
สุริเยนทร์ เกษมสุข ;
2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
111 การศึกษาความต้องการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ; A Study of Phratumnuk Suankularb School Teacher’s Supervisory Performance Needs in Bangkok Primary Educational Service Area Office
สุภารัตน์ สิทธิรัตนพงศ์ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
112 การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มที่ 1 ; A STUDY ON ACADEMIC ADMINISTRATION OF PHRAPARIYATTIDHAM SCHOOLS UNDER THE NATIONAL OF BUDDHISM OFFICE GROUP 1
พระมหาอภิชัย คุ้นเคย ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
113 การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ; USING COMPUTERS FOR TEACHING OF THE TEACHERS IN AEMSUREE SCHOOL ( MUANGSAMUTPRAKARN KINDERGARDEN SCHOOL ) SAMUTPRAKARN EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
นางสาวพิมพนิต เอกพรประสิทธิ์ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
114 การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดโมลีโลกยาราม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ; EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF PHRAPARIYATTIDHAMMA OF WATMOLEELOKKAYARAM SCHOOL NATIONAL OFFICE OF BUDDHISM
พระมหาสนธยา รินชารี ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
115 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจิตรลดา ; A Study in Academic Administration in Chitralada School
นางสาวปาจรีย์ นาคะประทีป ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
116 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร ; Administration Applying to Good Governance of Santa Cruz Convent School Bangkok
รัตนา โพธิทอง ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
117 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ; The Quality Cycle-based School Administration to Enhance Students’ Identity of Praharuthai Convent School Bangkok
วิชชุดา วิจิตรวงศ์ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
118 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ; A Study of Teachers’ Motivation in Performance at Bangmod Wittaya School under Secondary Educational Service Area Office 1 Bangkok
เกศินี ทองทวี ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
119 การประเมินการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น ของบุคลากรโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ; EVALUATION TIME MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS: ACCORDING TO A REVIEW OF BANGKAEWPRACHASON SCHOOL PERSONNEL UNDER SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA 6
นางสาวศิระลักษณ์ เล็กเจริญ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
120 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ; Transformational Leadership of the Executive of the Naval Special Warfare Training Center Naval Special Warfare Command Royal Thai Fleet.
พันจ่าเอก ณัฐวัช หอมรื่น ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click

หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 150 ฉบับ