รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
141 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะของเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Public Involvement in Solid Waste Management of Bangsaothong Sub-district Municipality in Samutprakarn Province
ประนอม แซ่ลี้ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
142 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ ; The Effectiveness in Operation of TOT Public Company Limited Samutprakarn Branch
นพดล ดรุณ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
143 การประเมินผลโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ; The Assessment of “Leave Your Home With The Police Project” of Samutprakarn Police Station
นงนุช สมานวรกิจ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
144 ความสำเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ; The Achievement in Eco-tourism Management of Bangnampheung Sub-district Administrative Organization in Samutprakarn Province
ธนยศ สมานวรกิจ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
145 การนำพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522 ไปปฏิบัติ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ; The Implementation of Narcotics. Act B.E.2522 (AD 1979) by Samutprakarn Police Station
ไทยสถิต โทแกะ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
146 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง ; The Motivation in Performance of Police Officers at Bansaothong Police Station
ณัฐวรรณ ล่ามกิจจา ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
147 ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ; The Leadership of Supervisors at Bangbo Police Station Samutprakarn Police Station
จักรภัทร พิภักดิ์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
148 ประสิทธิภาพในการบริหารงานสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ; The Efficiency in Managing Investigation Section of Samutprakarn Police Station
จรัส บุญลา ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
149 แรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ; The motivation in Performance of Immigration Police Officers at Suvanabhumi International Airport
กุลรดา วุฒืเศรษฐรักษ์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
150 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ กองบังคับการตรวจคน เข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ; THE MORALE SUPPORT IN PERFORMANCE OF POLICE OFFICERS UNDER IMMIGRATION DIVISION 2 OF IMMIGRATION BUREAU AT BANGKOK INTERNATIONAL AIRPORT
กัณฑิมา ฉิมสวัสดิ์พันธุ์ ;
2559 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click

หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8

ค้นพบเอกสาร จำนวน 150 ฉบับ