รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
61 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา ; A Study of Teachers’ Motivation in Performance at Bangmod Wittaya School under Secondary Educational Service Area Office 1 Bangkok
เกศินี ทองทวี ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
62 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ; Transformational Leadership of Administrator at
อรอุมา พิมพ์สมาน ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
63 การบริหารจัดการวงโยธวาทิตโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ;
สาทิตย์ สายสนิท ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
64 สภาพปัญหาและการพัฒนาด้านการบริหารกิจการลูกเสือของ ;
สมบัติ จันทร์นาค ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
65 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ; An environment conducive to learning of WatraikhingWittaya
ไพฑูรย์ บุญพึ่ง ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
66 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ; PARTICIPATION IN ACADEMIC ADMINISTRATION OF TEACHERS AT RITTIYAWANNALAI SCHOOL SAIMAI DISTRICT OFFICE UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
พีระชาติ ฉิมแสง ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
67 จริยธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษา ; VIRTUE AND ETHICS THAT HAVING PROMOTES THE STATE OF BEGIN GOOD FRIENDS OF THE SCHOOL ADMINISTRATOR CHINOROTWITTAYALAI SCHOOL SECONDARY EDUCATION SERVICE
พิพัฒน์พล กูลเกื้อ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต Click
68 การบริหารจัดการตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ; THE MANAGEMENT OF WORLD CLASS STANDARD SCHOOLS PROJECT
เย็นฤดี เรียนสี ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
69 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการ ;
ปนัดดา แช่มพูลศิลป์ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
70 ประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 56 สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ; THE EFFECTIVENESS OF SCHOOLS IN THE SCHOOL CLUSTERS NETWORK 56 UNDER BANGKOKNOI DISTRICT OFFICE DEPARTMENT OF EDUCATION BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
ฐิติมาพร เมฆเจริญ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
71 เปรียบเทียบการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ; A Comparative Study of Internal Educational Quality Assurance of Kungbangkajao School Group Prapadaeng District under Samut Prakan Primary
กิตติมา มาสงค์ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
72 การจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ; Knowledge Management of Teachers Child Development Center
อรวรรณ แสงทับทิม ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
73 ความต้องการการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนนารีวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ราชบุรี ; THE NEED FOR SELF-DEVELOPMENT OF TEACHERS AT NARIVOOTH SCHOOL UNDER THE OFFICE OF PRIVATE EDUCATION COMMISSION RATCHABURI
โสภา วงอุบล ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
74 กลยุทธ์การจัดการศึกษา ของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ; Strategy in Educational Management of the Religion and Culture Division under Local Administrative Organization in Muang District
สกุนต์พงษ์ ศรีวรนาถ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
75 ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ; THE OPINIONS OF TEACHERS ON SCHOOL ADMINISTRATION
ศิริลักษณ์ ภูถาวร ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
76 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ; Factors affecting the Teaching of Teachers at Child Development
รมณีย์ สุดยูโซ๊ะ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
77 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ; The Management of Child Development Center under the Sub-district Administrative Organization in Kaengkrachan District
ยุพดี ว่องไว ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
78 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา ; MORALE IN TEACHERS’ S PERFORMANCE SCHOOLS UNDER
ภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
79 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ของกองการศึกษา ; The Management of Educational Resource of Educational Division under Municipality in Tha-Yang District of Phetchaburi Province
พรพิมล กระชังนาค ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
80 การบริหารจัดการตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ; The Administration in Compliance with the Standard of the Child
ปัทมา ศิริคำ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click

หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 136 ฉบับ