รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
61 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริม ; TRANSFORMATION LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN NAKHON PATHOM PROVINCIAL OFFICE OF THE
โชติกา ชัยชนะ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
62 การศึกษาความต้องการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ; A Study of Phratumnuk Suankularb School Teacher’s Supervisory Performance Needs
สุภารัตน์ สิทธิรัตนพงศ์ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
63 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน ; The Quality Cycle-based School Administration to Enhance
วิชชุดา วิจิตรวงศ์ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
64 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร ; Administration Applying to Good Governance of Santa Cruz Convent School Bangkok
รัตนา โพธิทอง ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
65 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ ; Transformational Leadership of the Executive of the Naval Special Warfare Training Center Naval Special Warfare Command Royal Thai Fleet.
ณัฐวัช หอมรื่น ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
66 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจิตรลดา ; A Study in Academic Administration in Chitralada School
ปาจรีย์ นาคะประทีป ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
67 การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มที่ 1 ; A STUDY ON ACADEMIC ADMINISTRATION OF PHRAPARIYATTIDHAM
พระมหาอภิชัย คุ้นเคย ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
68 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ; PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF GENERAL AFFAIR DIVISION, DEPARTMENT OF PROVINCIAL ADMINISTRATION, MINISTRY OF INTERIOR
อารีรัตน์ ศรีเหรา ;
2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
69 ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบล ; The Efficiency in Revenue Collection of Bangsaothong Sub-district Municipality
อภิชาติ วงค์ชูวรรณ ;
2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
70 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ; The Public Involvement in Solid Waste Management in Talingchan District Bangkok
ธนบดี งามศิริจิตร ;
2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
71 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ; Public Involvement in Prevention and Inspection of Administrative Corruption of Wangpikul Sub-district Administrative Organization in Wangthong District, Pisanulok Province
จักรวัฒน์ ชินรัตน์ ;
2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
72 การนำนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติของกองบังคับการตำรวจจราจร ; The Implementation of Prevention and Decrease of Car Accidents Policy under Drunk No Driving Project of Traffic Police Division
รุ่งโรจน์ ศรีจุไร ;
2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ Click
73 การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตชาวดอย ; A STUDY OF THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE TEACHER IN CHAO DOI SCHOOL –CLUSTER CAMPUS UNDER THE JURISDICTION OF SUPHANBURI PRIMARYEDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3
ธนิดา ประทุม ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
74 การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดโมลีโลกยาราม ; EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF PHRAPARIYATTIDHAMMA
พระมหาสนธยา รินชารี ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
75 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา ; A Study of Teachers’ Motivation in Performance at Bangmod Wittaya School under Secondary Educational Service Area Office 1 Bangkok
เกศินี ทองทวี ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
76 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ; Transformational Leadership of Administrator at
อรอุมา พิมพ์สมาน ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
77 การบริหารจัดการวงโยธวาทิตโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ;
สาทิตย์ สายสนิท ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
78 สภาพปัญหาและการพัฒนาด้านการบริหารกิจการลูกเสือของ ;
สมบัติ จันทร์นาค ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
79 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ; An environment conducive to learning of WatraikhingWittaya
ไพฑูรย์ บุญพึ่ง ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
80 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ; PARTICIPATION IN ACADEMIC ADMINISTRATION OF TEACHERS AT RITTIYAWANNALAI SCHOOL SAIMAI DISTRICT OFFICE UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
พีระชาติ ฉิมแสง ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click

หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 150 ฉบับ