รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
81 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียน ; The roles of the excutive in the promotion of research in the class of secondary school teacher in the school, Bang Khun Thian area,
ณัฐวุฒิ เวชศารัตนพิมล ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
82 บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ; The Role of Teachers in Supporting Morality and Ethics of Preschool Children at Child Development Center under the Local
ชญานิษฐ จักรเสน ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
83 ความต้องการพัฒนาตนเองของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ; Needs in Self-development of Teachers at Child Development Centers under Sub-district Administration Organization in Kaeng Krachan District of Phetchaburi Province
จุไรรัตน์ สมใจ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
84 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ; The Good Governance-based Administration of the Child Development Center under the Local Administrative Organization in Muang District
กัญจนินทร์ สมศรีพลอย ;
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
85 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ; The Management of Child Development Center
กนกกาญจน์ ตันตระประภากร ;
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
86 ประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 56 สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ; THE EFFECTIVENESS OF SCHOOLS IN THE SCHOOL CLUSTERS NETWORK 56 UNDER BANGKOKNOI DISTRICT OFFICE DEPARTMENT OF EDUCATION BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
ฐิติมาพร เมฆเจริญ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
87 เปรียบเทียบการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ; A Comparative Study of Internal Educational Quality Assurance of Kungbangkajao School Group Prapadaeng District under Samut Prakan Primary
; กิตติมา มาสงค์
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
88 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนคลองบางกระทึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ; ORGANIZING LEARNERS DEVELOPMENT ACTIVITIES OF KLONGBANGKRATEUK SCHOOL UNDER NAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ฐาริการ์ ท้าวยศ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
89 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ; The Management of Information Technology of Pracha Uppathum School under Nonthaburi Primary Education Service Area Office 1
ประกายดาว อำมาตย์ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
90 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร ; THE STUDENT-ASSISTANT SYSTEM MANAGEMENT OF WICHAKORN SCHOOL, DINDAENG DISTRICT UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
ไพบูลย์ ยิ้มอยู่ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
91 สภาพและปัญหาของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 ; Problems Of Student Behavioral Promoted System Of Taweethapisek Bangkhunthien School,The Secondary Educational Service Area Office 1
นายปริญญา รัตนะ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
92 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ; EDUCATION INSTITUTION CURRICULUM MANAGEMENT IN CONTEXT ASEAN COMMUNITY AT WAT NUANNORADIT SCHOOL OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ปฤศณี พจนา ; PRISSANEE POTJANA
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
93 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ; The Quality of Working Life of the Supportive Section Officers of Bansomdejchaopraya Rajabhat University
นางสาวมานิต ฆ้องบ้านโข้ง ;
2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
94 ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ; Personnel’s Opinion towards Performance at Baanmai Sub-district Administrative Organization of Bangyai District in Nonthburi Province
นางสาวขวัญเรือน แก้วงาม ;
2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
95 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีโอที เขตบางกอกน้อย ; Consumption Behaviour and Marketing Mix Affecting Selection of TOT Mobile Phone Service in Bangkoknoi, Bangkok
วรรณิภา ใยไพโรจน์ ;
2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
96 การศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ; The demand for library services and information technology. Institute of Defence Studies
สุริเยนทร์ เกษมสุข ;
2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ Click
97 การศึกษาความต้องการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ; A Study of Phratumnuk Suankularb School Teacher’s Supervisory Performance Needs in Bangkok Primary Educational Service Area Office
สุภารัตน์ สิทธิรัตนพงศ์ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
98 การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มที่ 1 ; A STUDY ON ACADEMIC ADMINISTRATION OF PHRAPARIYATTIDHAM SCHOOLS UNDER THE NATIONAL OF BUDDHISM OFFICE GROUP 1
พระมหาอภิชัย คุ้นเคย ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
99 การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ; USING COMPUTERS FOR TEACHING OF THE TEACHERS IN AEMSUREE SCHOOL ( MUANGSAMUTPRAKARN KINDERGARDEN SCHOOL ) SAMUTPRAKARN EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
นางสาวพิมพนิต เอกพรประสิทธิ์ ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
100 การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดโมลีโลกยาราม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ; EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF PHRAPARIYATTIDHAMMA OF WATMOLEELOKKAYARAM SCHOOL NATIONAL OFFICE OF BUDDHISM
พระมหาสนธยา รินชารี ;
2559 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click

หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 136 ฉบับ