รายชื่อบทความวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี หลักสูตร สาขา รายละเอียด
81 จริยธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษา ; VIRTUE AND ETHICS THAT HAVING PROMOTES THE STATE OF BEGIN GOOD FRIENDS OF THE SCHOOL ADMINISTRATOR CHINOROTWITTAYALAI SCHOOL SECONDARY EDUCATION SERVICE
พิพัฒน์พล กูลเกื้อ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต Click
82 การบริหารจัดการตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ; THE MANAGEMENT OF WORLD CLASS STANDARD SCHOOLS PROJECT
เย็นฤดี เรียนสี ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
83 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการ ;
ปนัดดา แช่มพูลศิลป์ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
84 ประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 56 สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ; THE EFFECTIVENESS OF SCHOOLS IN THE SCHOOL CLUSTERS NETWORK 56 UNDER BANGKOKNOI DISTRICT OFFICE DEPARTMENT OF EDUCATION BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
ฐิติมาพร เมฆเจริญ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
85 เปรียบเทียบการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ; A Comparative Study of Internal Educational Quality Assurance of Kungbangkajao School Group Prapadaeng District under Samut Prakan Primary
กิตติมา มาสงค์ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
86 การจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ; Knowledge Management of Teachers Child Development Center
อรวรรณ แสงทับทิม ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
87 ความต้องการการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนนารีวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ราชบุรี ; THE NEED FOR SELF-DEVELOPMENT OF TEACHERS AT NARIVOOTH SCHOOL UNDER THE OFFICE OF PRIVATE EDUCATION COMMISSION RATCHABURI
โสภา วงอุบล ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
88 กลยุทธ์การจัดการศึกษา ของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ; Strategy in Educational Management of the Religion and Culture Division under Local Administrative Organization in Muang District
สกุนต์พงษ์ ศรีวรนาถ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
89 ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ; THE OPINIONS OF TEACHERS ON SCHOOL ADMINISTRATION
ศิริลักษณ์ ภูถาวร ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
90 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ; Factors affecting the Teaching of Teachers at Child Development
รมณีย์ สุดยูโซ๊ะ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
91 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ; The Management of Child Development Center under the Sub-district Administrative Organization in Kaengkrachan District
ยุพดี ว่องไว ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
92 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา ; MORALE IN TEACHERS’ S PERFORMANCE SCHOOLS UNDER
ภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
93 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ของกองการศึกษา ; The Management of Educational Resource of Educational Division under Municipality in Tha-Yang District of Phetchaburi Province
พรพิมล กระชังนาค ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
94 การบริหารจัดการตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ; The Administration in Compliance with the Standard of the Child
ปัทมา ศิริคำ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
95 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียน ; The roles of the excutive in the promotion of research in the class of secondary school teacher in the school, Bang Khun Thian area,
ณัฐวุฒิ เวชศารัตนพิมล ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
96 บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ; The Role of Teachers in Supporting Morality and Ethics of Preschool Children at Child Development Center under the Local
ชญานิษฐ จักรเสน ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
97 ความต้องการพัฒนาตนเองของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ; Needs in Self-development of Teachers at Child Development Centers under Sub-district Administration Organization in Kaeng Krachan District of Phetchaburi Province
จุไรรัตน์ สมใจ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
98 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ; The Good Governance-based Administration of the Child Development Center under the Local Administrative Organization in Muang District
กัญจนินทร์ สมศรีพลอย ;
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
99 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ; The Management of Child Development Center
กนกกาญจน์ ตันตระประภากร ;
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click
100 ประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 56 สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ; THE EFFECTIVENESS OF SCHOOLS IN THE SCHOOL CLUSTERS NETWORK 56 UNDER BANGKOKNOI DISTRICT OFFICE DEPARTMENT OF EDUCATION BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
ฐิติมาพร เมฆเจริญ ;
2561 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา Click

หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

ค้นพบเอกสาร จำนวน 150 ฉบับ