ลำดับ
โครงการ
สถานะ
ผู้รับผิดชอบ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ การศึกษา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
2
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
กำลังดำเนินการ
ผศ.อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา : โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กำลังดำเนินการ
อ.เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย
4
โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานอื่น ๆ (วารสาร)
กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
5
โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ : สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
กำลังดำเนินการ
ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย
6
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR
กำลังดำเนินการ
อ.เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย