รายชื่อคณะกรรมการ
ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ

ประธานกรรมการ

 • อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์

รองประธานกรรมการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์

กรรมการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์

กรรมการ

 • อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก

กรรมการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน

กรรมการ

 • อาจารย์เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย

กรรมการ

 • นายสมบัติ น้ำจันทร์

เลขานุการ