ชนิดไฟล์

ชื่อเอกสาร

คู่มือไอทีสิสสำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ฉบับปรับปรุง 2565

คู่มือไอทีสิสสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุง 2565

คู่มือไอทีสิสสำหรับนิสิตนักศึกษา ฉบับปรับปรุง 2565

การรับพระราชทานปริญญาบัตร

คู่มือการสมัครเรียน ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565

คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับเผยแพร่)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาไทย (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาไทย

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาไทย (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาไทย

คู่มือนักศึกษา

คู่มือการพิมพ์สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาที่สอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

Thesis proposal manual (Chapter1-3)

Thesis report manual (Chapter1-5)

คู่มือการพิมพ์สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

บฑ.2 การเสนอขออนุมัติจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

บฑ.3 ผลการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.4 แบบบันทึกการแก้ไขการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.5 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.6 แบบขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.7 ผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.8 แบบบันทึกการแก้ไขการสอบปาเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ. 10 แบบรับ-ส่งวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.11 คำร้องขอจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บฑ.12 คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา

บฑ.14 คำร้องขอใบรับรองระดับบัณฑิตศึกษา

บฑ.16 การเทียบโอนความรู้ฯ

เกณฑ์มาตาฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

ข้อบังคับ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับบัณฑิตศึกษา

คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา

คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา