ชนิดไฟล์

ชื่อเอกสาร

คู่มือนักศึกษา

คู่มือการพิมพ์สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาที่สอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

Thesis proposal manual (Chapter1-3)

Thesis report manual (Chapter1-5)

คู่มือการพิมพ์สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

บฑ.2 การเสนอขออนุมัติจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

บฑ.3 ผลการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.4 แบบบันทึกการแก้ไขการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.5 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.6 แบบขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.7 ผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.8 แบบบันทึกการแก้ไขการสอบปาเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ. 10 แบบรับ-ส่งวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.11 คำร้องขอจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บฑ.12 คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา

บฑ.14 คำร้องขอใบรับรองระดับบัณฑิตศึกษา

บฑ.16 การเทียบโอนความรู้ฯ

เกณฑ์มาตาฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

ข้อบังคับ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับบัณฑิตศึกษา

คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา

คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา