ชนิดไฟล์

ชื่อเอกสาร

มคอ.02 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท
มคอ.02 สำหรับหลักสูตรระดับบปริญญาเอก

แบบฟอร์ม มคอ.03

แบบฟอร์ม มคอ.04

แบบฟอร์ม มคอ.05

แบบฟอร์ม มคอ.06

แบบฟอร์ม มคอ.07

ตัวอย่าง สมอ.08 กรณีแก้ไขรายละเอียดอาจารย์
ตัวอย่าง สมอ.08 กรณีแก้ไขรายละเอียดของรายวิชา
ตัวอย่าง สมอ.08 กรณีแก้ไขรายละเอียดอื่น ๆ