ชนิดไฟล์

ชื่อเอกสาร

Template รายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2) หลักสูตร พ.ศ.2566 เป็นต้นไป (PDF)

Template รายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2) หลักสูตร พ.ศ.2566 เป็นต้นไป (Word)

แบบฟอร์ม มคอ.03

แบบฟอร์ม มคอ.04

แบบฟอร์ม มคอ.05

แบบฟอร์ม มคอ.06

แบบฟอร์ม มคอ.07

ตัวอย่าง สมอ.08 กรณีแก้ไขรายละเอียดอาจารย์
ตัวอย่าง สมอ.08 กรณีแก้ไขรายละเอียดของรายวิชา
ตัวอย่าง สมอ.08 กรณีแก้ไขรายละเอียดอื่น ๆ