ชนิดไฟล์

ชื่อเอกสาร

เกณฑ์กระทรวง ระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติในการส่งหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงตามรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนผังขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร

แผนผังขั้นตอนการเข้าศึกษาต่อจนถึงจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561
ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา 2563-2570