ชื่อหลักสูตร

มคอ.2

สมอ.08

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

 

ชื่อหลักสูตร

มคอ.2

สมอ.08

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา

    หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย

    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

 

ชื่อหลักสูตร

มคอ.2

สมอ.08

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร

    หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

    หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย

    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)