ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
   
ระดับปริญญาโท 14 หลักสูตร
บริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ดนตรีศึกษา การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จิตวิทยาการปรึกษา ทัศนศิลป์
การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ [โบวร์ชัวร์หลักสูตร] ภาษาไทย
หลักสูตรและการสอน บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
การจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เภสัชกรรมไทย
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา
 
ระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร
บริหารการศึกษา เภสัชกรรมไทย
หลักสูตรและการสอน การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดนตรีศึกษา นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน