ปรัชญา จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างภูมิปัญญาสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำทางปัญญาและคุณธรรม สามารถพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลได้อย่างยั่งยืน
พันธกิจ 1. พัฒนาระบบการกำกับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการจัดเรียนการสอน
3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์  
คุณลักษณะของบัณฑิต  

 


       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ตลอดจนทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น โดยการให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู

       ในการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมีเป้าหมายหลัก คือการมุ่งผลิตบัณฑิตและให้การฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพออกไปประกอบอาชีพต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน ตอบสนองการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 โดยเปิดหลักสูตร ๓หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและต่อจากนั้นมาได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีกดังนี้

       ปีการศึกษา 2543ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

       ปีการศึกษา 2545 ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

       ปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) และได้เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

       ปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา

       ปีการศึกษา 2549ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และได้เปิดสอนระดับปริญญาเอกอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี

       ปีการศึกษา 2550 ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรี (แขนงดนตรีศึกษาและแขนงการบริหารงานดนตรี) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ

       ปีการศึกษา 2551ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม และได้เปิดสอนระดับปริญญาเอกอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

        ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ได้มีการเปิดหลักสูตรทั้งปริญญาโท และปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น