Untitled Document

หัวข้อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 การทวนสอบฯของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเอียด วันที่ 26 มิถุนายน 2563 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 30