Untitled Document

หัวข้อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมเตรียมความพร้อม

รายละเอียด วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการโครงการการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5