Untitled Document

หัวข้อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของผํ้สูงอายุชุมชนประสานมิต่และบางยี่เรือ เขตธนบุรี ด้วยศาสตร์ประยุกต์แบบบูรณาการให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจทั่วไป

รายละเอียด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของผํ้สูงอายุชุมชนประสานมิต่และบางยี่เรือ เขตธนบุรี ด้วยศาสตร์ประยุกต์แบบบูรณาการให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ