Untitled Document

หัวข้อวันที่ 2 มีนาคม 2565 หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตและแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต จัดนิทรรศการหมอยาไทย

รายละเอียด วันที่ 2 มีนาคม 2565 หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตและแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต จัดนิทรรศการหมอยาไทย โดยจัดให้มีการแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเปิดให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 2 ชั้น 1 โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงาน