Untitled Document

หัวข้อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานประชุมเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "นวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ ๑

รายละเอียด บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานประชุมเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "นวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ ๑ ในอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจ เข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๒๐ รายการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้คัดเลือกและประกาศผลนวัตกรรมตามเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์