Untitled Document

หัวข้อวันที่ 19 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 2 (เฉพาะนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)

รายละเอียด วันที่ 19 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 2 (เฉพาะนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ซึ่งการอบรมและสอบในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคือ อาจารย์ ดร.มงคล กลิ่นกระจาย รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มาบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้