Untitled Document

หัวข้อวันที่ 19 มีนาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ได้จัดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examintion) ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 19 มีนาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ได้จัดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examintion) ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งมีนักศึกษาจีนเข้าร่วมการสอบจำนวน 50 คน โดยจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ DingTalk