Untitled Document

หัวข้อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนร่วมกัยบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ เพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนร่วมกัยบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ เพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 "การอบรมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ" ผ่านระบบออนไลน์ VooV Meeting