Untitled Document

หัวข้อวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และเภสัชโภชนาอาหารเป็นยาป้องกันโรค ภายใต้โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตร และบางยี่เรือ เขตธนบุรี

รายละเอียด บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และเภสัชโภชนาอาหารเป็นยาป้องกันโรค ภายใต้โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตร และบางยี่เรือ เขตธนบุรี ด้วยศาสตร์ประยุกต์แบบบูรณาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการจัดอบรม และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร พท.ป.วรณัฏฐ์ สุ่นสวัสดิ์ ที่มีความชำนาญทางด้านเวชกรรมไทย มาบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และ พท.ป.บุษรา มุกดาสกุลภิบาล วิทยากรที่มีความชำนาญทางด้านเภสัชกรรมไทย ได้มาบรรยายในหัวข้อเภสัชโภชนา อาหารเป็นยาป้องกันโรค --------- ในวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ผ่านช่องทาง ZOOM และ Live Stream On YouTube ในการจัดการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งความรู้ที่ได้จากโครงการอบรมนี้ สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวต่อไป