Untitled Document

หัวข้อ29 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดชุดโครงการเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียด ในที่ 29 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดชุดโครงการเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ 27 และ 29 เมษายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ ประธานเปิดโครงการ กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่ 1) ผู้นำเสนอโครงการวิจัยประกอบด้วยทีมสาขาวิชาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย และทีมสาขาวิชาหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา นำโดยผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม วิทยากรร่วมวิพากษ์โครงการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ โดยมี ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและแผนงบประมาณ ดำเนินกิจกรรมครั้งนี้