Untitled Document

หัวข้อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดชุดโครงการเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะที่ 2 )

รายละเอียด วันที่ 14 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดชุดโครงการเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะที่ 2 ) โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการ ผู้นำเสนอโครงการวิจัย อ.เพชรน้ำหนึ่ง รอดโพธิ์ หัวหน้าโครงการจากสาขาวิชาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย วิทยากรร่วมวิพากษ์โครงการวิจัย รศ. ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา