Untitled Document

หัวข้อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รายละเอียด วันที่ 20 มิถุนายน 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5