Untitled Document

หัวข้อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รายละเอียด วันที่ 22 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องสาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคาร 30 คณะครุศาสตร์